หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


“ เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ เพื่อให้เป็นอันดับ 1 ในใจของลูกค้า ”

ความเป็นมาของบริษัท

    บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด (EF) เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2533 ดำเนินธุรกิจผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ (Flexible Polyurethane Foam) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อันได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ประเภท เบาะ โซฟา และเครื่องนอน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หีบ ห่อ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ประเภท ล้างรถ ฉาบปูน และอุตสาหกรรมอื่นอีกหลายประเภท 

    ด้วยวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารและพนักงาน ที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด (EF) ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เราทุ่มเท ใส่ใจ และ ให้ความสำคัญกับการทำงานในทุกๆขั้นตอน และ พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต และ การควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน และ ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งบริษัทของเรายังได้รับมาตรฐานระบบตรวจสอบคุณภาพ ( ISO : 9001-2000) ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เราได้รับการยอมรับ และ ความไว้วางใจในบริการจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

พันธกิจ & วิสัยทัศน์

พันธกิจ
     • พัฒนาระบบการทำงาน และ บุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
     • มองหาโอกาสในการขยายตลาด และ ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆอยู่เสมอ 
     • มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการผลิตสินค้า และ ให้บริการที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานที่เป็นระบบ มุ่งพัฒนาให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ และ ความเป็นผู้นำในด้านการผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์

ปรัชญา

5 ปรัชญา ที่เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
     1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
     EF เรายึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเสมอมา ทั้งกับบุคคลากรภายในองค์กรและลูกค้า เพราะ เราเชื่อว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม จะส่งผลให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างยาวนาน และ ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน ดังนั้น ทุกกระบวนการทำงานของเรา จึงมีความโปร่งใส และ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้

     2. เล็งเห็นคุณค่าของบุคคลากรทุกระดับ
     EF เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขับแรงขับเคลื่อน ที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ พนักงานทุกคน เราจึงมุ่งคัดสรรพนักงานที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯอย่างพิถีพิถัน ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีการฝึกอบรบพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

     3. ยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ
     EF เรายึดมั่นในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการเสมอมา โดยคำนึงถึงความพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับแรก เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับทุกๆขั้นตอนในการผลิต นับตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จ ตลอดจนการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทั้งก่อน และ หลังการขาย ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

     4. ยึดมั่นในความเป็นหนึ่งในใจลูกค้า
     EF เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาอยู่เสมอ เราจึงทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า ศึกษา วิจัย และ พัฒนา และ ปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน และ เป็นหนึ่งในใจลูกค้าต่อไป

     5. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
     EF เราตระหนักถึงความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และ แนวปฏิบัติสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา และ ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป


ปรัชชา

กระบวนการทำงานของเรา

OUR WORK PROCESS

ปรัชชา