บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด
thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com
“ เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ เพื่อให้เป็นอันดับ 1 ในใจของลูกค้า ”
ปรัชญา
5 ปรัชญา ที่เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
    1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
    EF เรายึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเสมอมา ทั้งกับบุคคลากรภายในองค์กรและลูกค้า เพราะ เราเชื่อว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม จะส่งผลให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างยาวนาน และ ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน ดังนั้น ทุกกระบวนการทำงานของเรา จึงมีความโปร่งใส และ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
    2. เล็งเห็นคุณค่าของบุคคลากรทุกระดับ
    EF เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขับแรงขับเคลื่อน ที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ พนักงานทุกคน เราจึงมุ่งคัดสรรพนักงานที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯอย่างพิถีพิถัน ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีการฝึกอบรบพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
    3. ยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ
    EF เรายึดมั่นในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการเสมอมา โดยคำนึงถึงความพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับแรก เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับทุกๆขั้นตอนในการผลิต นับตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จ ตลอดจนการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทั้งก่อน และ หลังการขาย ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
    4. ยึดมั่นในความเป็นหนึ่งในใจลูกค้า
    EF เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาอยู่เสมอ เราจึงทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า ศึกษา วิจัย และ พัฒนา และ ปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน และ เป็นหนึ่งในใจลูกค้าต่อไป
    5. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    EF เราตระหนักถึงความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และ แนวปฏิบัติสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา และ ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป