บริษัท อีสเทอร์น โฟม โปรดั๊ก จำกัด
thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com thaiaichi.th.com
“ เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ เพื่อให้เป็นอันดับ 1 ในใจของลูกค้า ”
พันธกิจ & วิสัยทัศน์
พันธกิจ
    • พัฒนาระบบการทำงาน และ บุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • มองหาโอกาสในการขยายตลาด และ ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆอยู่เสมอ
    • มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการผลิตสินค้า และ ให้บริการที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานที่เป็นระบบ มุ่งพัฒนาให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ และ ความเป็นผู้นำในด้านการผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์